Б&#1199гіндe Aбaйды&#1187 “Жидeбaй-Б&#1257рілі” мeмлeкeттік &#1179oры-музeйіндe Aбaй &#1178&#1201нaнбaй&#1201лыны&#1187 eкі фoтoсурeті &#1171aнa сa&#1179тaл&#1171aн. Б&#1201л турaлы Tengrinews.kz тілшісінe Сeмeйдeгі мeмлeкeттік музeйді&#1187 &#1171ылыми &#1179ызмeткeрі &#1178уaт &#1178иы&#1179бaй aйтып бeрді.

Музeй &#1179ызмeткeріні&#1187 aйтуыншa, б&#1201л т&#1199пн&#1201с&#1179a сурeттeрді музeйгe М&#1201xтaр &#1240уeзoв тaпсыр&#1171aн eкeн.

“Бірінші сурeттe Aбaйды&#1187 Ділд&#1241дан ту&#1171ан т&#1201&#1187&#1171ыш баласы А&#1179ылбай ж&#1241не Абайды&#1187 &#1257зі ж&#1241не &#1240йгерімнен ту&#1171ан &#1201лы Т&#1201ра&#1171&#1201л. Сурет 1896 жылы Семей &#1179аласында т&#1199сірілген. Т&#1199пн&#1201с&#1179а. &#1200зынды&#1171ы мен ені 9-13 сантиметр. Картон &#1179а&#1171аз&#1171а м&#1201&#1179ият жапсырыл&#1171ан. Абай музейіне 1941 жылы 6 а&#1179панда №40 &#1179абылдау акт бойынша &#1257ткізілген. Фотоны тауып-са&#1179тап Абайды&#1187 жа&#1187адан &#1179&#1201рыл&#1171ан Семейдегі музейіне &#1257ткізуші – М&#1201хтар &#1240уезов.

Ол &#1257зіні&#1187 Алматыда&#1171ы мекенжайын к&#1257рсетіп &#1179ол &#1179ой&#1171ан. Абай музейіні&#1187 негізгі &#1179ор кітапшасында: “Абай с сыновьями Акылбаем и Турагулом (подлинник). Снято 1896 году в г. Семилалатинске фотографом Н. Г. Кузнецовым. В дар музею Абая от Мухтара Омархановича Ауээова” деп жазып, фотосуретті&#1187 т&#1199сірілген жылын, т&#1199сірушіні&#1187 аты-ж&#1257нін, М&#1201хтар &#1240уезовты&#1187 &#1201лы а&#1179ынны&#1187 музейіне сый&#1171а тарт&#1179анын аны&#1179тап ашып к&#1257рс&#1257тіп белгілеген”, – дейді &#1178уат &#1178иы&#1179бай.

А&#1179ылбай Абай&#1201лы, Абай &#1178&#1201нанбай&#1201лы, Тура&#1171&#1201л Абай&#1201лы. Семей.1896 жыл.

Оны&#1187 айтуынша, суретті фотограф Н.Г. Кузнецов т&#1199сірген.

“Екінші сурет – Абайды&#1187 отбасымен 1903 жылы т&#1199скен суреті. М&#1201нда Абай &#1257зіні&#1187 Жидебайда&#1171ы &#1199й ішімен т&#1199скен &#1179алпында бейнеленген. Бірінші &#1179атарда П&#1241кизат – б&#1257рік киіп отыр&#1171ан &#1179ыз бала мен &#1240уб&#1241кір. Б&#1201л екеуі – А&#1179ылбайды&#1187 балалары. Оспан б&#1201л екеуін бауырына салып &#1257сіріп, &#1257з баласы ретінде к&#1257рген. Ортада отыр&#1171ан – Абай. Екінші &#1179атарда – Ма&#1171ауия, Еркежан ж&#1241не &#1240уб&#1241кірді&#1187 &#1241йелі Камалия. Алды&#1187&#1171ы &#1179атарда отыр&#1171ан – Т&#1201раг&#1201л”, – деп сипаттайды &#1179ызметкері.

Абай отбасымен, 1903 жыл. 1-&#1179атарда: П&#1241кизат, Тура&#1171&#1201л Абай&#1201лы, &#1240уб&#1241кір А&#1179ылбай&#1201лы. Отыр&#1171ан Абай &#1178&#1201нанбай&#1201лы. 3-&#1179атарда: Ма&#1171ауия Абай&#1201лы, Еркежан, К&#1241м&#1241лия (&#1240уб&#1241кірді&#1187 &#1241йелі).

“Фотосуретті т&#1199пн&#1201с&#1179адан 1959 жылы &#1179айта т&#1199сіріп, к&#1257шірме турінде Абай музейіне берген – М&#1201хтар &#1240уеэов. Т&#1199п н&#1201с&#1179асы Алматыда&#1171ы М&#1201хтар &#1240уезов музейінде са&#1179таулы. Фотосуретті&#1187 &#1201зынды&#1171ы – 23 сантиметр, ені – 13 сантиметр. &#1200лы а&#1179ынны&#1187 б&#1201л тарихи екі фотобейнесі уза&#1179 жылдардан бері музей экспозициясына &#1179ойылып, к&#1257рсетіліп келеді. К&#1257птиражды жол к&#1257рсеткіш кітаптар&#1171а, мерзімді басылымдарда жары&#1179 к&#1257ріп ж&#1199ргені белгілі”, – дейді &#1178уат &#1178иы&#1179бай.

Еске салайы&#1179, м&#1201ны&#1187 алдында &#1178аза&#1179стан Президенті &#1178асым-Жомарт То&#1179аев Абай &#1178&#1201нанбай&#1201лыны&#1187 175 жылды&#1179 мерейтойын мерекелеу туралы за&#1187&#1171а &#1179ол &#1179ой&#1171ан болатын. Оны&#1187 алдында Президент 2019 жыл&#1171ы 1 &#1179азан&#1171а дейін Абай &#1178&#1201нанбай&#1201лыны&#1187 175 жылды&#1179 мерейтойын дайындау ж&#1241не &#1257ткізу ж&#1257ніндегі жалпыреспубликалы&#1179 жоспарды бекітуді тапсыр&#1171ан еді.

Осы&#1171ан байланысты &#1179азір Instagram ж&#1241не Facebook желілерінде &#1179аза&#1179ты&#1187 &#1201лы а&#1179ыны Абай &#1178&#1201нанбай&#1201лыны&#1187 &#1257ле&#1187дерін о&#1179у нау&#1179аны ж&#1199ріп жатыр. Б&#1201л challenge-ді Желі &#1179олданушылары таратып жатыр. Challenge #abai175 хештегімен белгіленген. Б&#1199гінге дейін эстафетаны &#1179абыл ал&#1171ан елімізді&#1187 шоу-бизнес ж&#1201лдыздары мен шенеуніктері &#1201лы а&#1179ынны&#1187 туындыларынан &#1199зінді о&#1179ыды. Ресейлік композитор Игорь Крутой да Димаш &#1178&#1201дайберген жолда&#1171ан эстафетаны &#1179абылдап, Абайды&#1187 бір &#1257ле&#1187ін о&#1179ы&#1171ан еді.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.