ERG кoмпaниясыны&#1187 &#1179oлдaуымeн Тengrinews.kz сaйтындa “Біргe o&#1179имыз” жoбaсы бaстaл&#1171aн бoлaтын. Б&#1201л жoбaны&#1187 негізгі ма&#1179саты – &#1179аза&#1179станды&#1179тарды&#1187 жас буыны арасында кітап о&#1179уды насихаттап, &#1179аза&#1179 тіліндегі туындылар&#1171а &#1179ызы&#1171ушылы&#1179ты арттыру. Осы ма&#1179сатта Тengrinews.kz тілшісі танымал а&#1179ын Ба&#1179ыт Беделханны&#1187 с&#1199йікті бес кітабын &#1201сынады.

&#1178аза&#1179 ертегілері”

Халы&#1179 ауыз &#1241дебиетінде ертегілерді&#1187 алатын орны ерекше. Ертегілерден бабаларымызды&#1187 т&#1201рмыс-тіршілігн, &#1241дет-&#1171&#1201рпын, салт-д&#1241ст&#1199рін, ой-арманын к&#1257реміз. Сол та&#1187&#1171ажайып ертегілерге ар&#1179ау бол&#1171ан халы&#1179 &#1179иялыны&#1187 негізінде кейіннен &#1171ылым мен техника дамып, небір &#1201ш&#1179ыр &#1201ша&#1179тар, алып кемелер, с&#1199&#1187гуір &#1179айы&#1179тар, телефондар ойлап табылды.

“Е&#1187 алдымен ауыз &#1241дебиетінен, оны&#1187 ішінде &#1179аза&#1179 ертегілерінен &#1241рбір &#1179аза&#1179 “Ер Т&#1257стікті” о&#1179ып шы&#1171уы керек”, – дейді а&#1179ын.

&#1178аза&#1179ты&#1187 а&#1179ын-жырауларыны&#1187 шы&#1171армалары

Жыраулы&#1179 поэзия XV-XVIII &#1171асырларда&#1171ы &#1179аза&#1179ты&#1187 халы&#1179 поэзиясы. Бізді&#1187 д&#1241уірімізге, негізінен, ауызша жетті. Жыраулар шы&#1171армаларында ел &#1257міріндегі елеулі о&#1179и&#1171алар, жоры&#1179тар, со&#1171ыстар, &#1179о&#1171амны&#1187 ащы шынды&#1171ы, халы&#1179ты&#1187 &#1241дет-&#1171&#1201рпы, салт-санасы бейнелі тілмен келісті к&#1257рініс тап&#1179ан.

“&#1178азту&#1171ан, Доспамбет, А&#1179тамберді жырауларды&#1187 поэзиясы да міндетті т&#1199рде о&#1179ылуы тиіс”, – дейді а&#1179ын. 

“Батыр Баян”

А&#1179ын жас буын&#1171а Ма&#1171жан Ж&#1201мабаевты&#1187 шы&#1171армашылы&#1171ын о&#1179у&#1171а ке&#1187ес берді. Оны&#1187 ішінде “Батыр Баян” поэмасын жат&#1179а білсе екен дейді. 

Б&#1201л поэма Батыр Баян туралы. Ол Абылай ханны&#1187 аламаны. Аламанды&#1179та Батыр Баян бір с&#1201лу &#1179алма&#1179 &#1179ызды т&#1201т&#1179ын&#1171а алды. Баян &#1179алма&#1179 &#1179ызына &#1171ашы&#1179 болып, алайда &#1179ыз жа&#1179тан ондай сезім бол&#1171айды. &#1178алма&#1179 &#1179ызды&#1187 есімі &#1178&#1201ралай болды. &#1178&#1201ралай Батыр Ноянды с&#1199йген, сол себептен екеуі &#1179ызды&#1187 отанына &#1179ашады. Батыр Баян б&#1201л істі ту&#1171ан жерді сату деп есептеп, оларды артынан &#1179уды. &#1178у&#1171ан кезде Баян &#1178&#1201ралайды о&#1179пен атып, Ноян Батырды &#1257лтіреді. Баянны&#1187 олар&#1171а жаны ашы&#1171анды&#1179тан екеуін бірге жерлейді. Содан кейін Батыр Баян Абылай ханны&#1187 р&#1201&#1179сатын алма&#1171анды&#1171ына &#1179арамай, &#1179алма&#1179тар&#1171а &#1179аза&#1179ты&#1187 100 жігітімен аттанды. Сол со&#1171ыста Баян Батыр &#1179айтыс болады.

Т&#1201рсынжан Шапай шы&#1171армашылы&#1171ы

А&#1179ын Т&#1201рсынжан Шапайды&#1187 “&#1178аза&#1179ты&#1187 жаны” кітабын ерекше атап &#1257тті.

Б&#1201л кітап &#1199ш б&#1257лімнен т&#1201рады: біріншісі – “К&#1199лкі ж&#1241не к&#1257з жасы”, екінші б&#1257лімі – “Жазу”, &#1199шінші б&#1257лімі-“Бір мыс&#1179ал” деп аталады.

“&#1178&#1201лагер”

А&#1179ын Ілияс Жанс&#1199гіровті&#1187 &#1257нер та&#1179ырыбына жазыл&#1171ан к&#1257рнекті поэмасыны&#1187 бірі – “&#1178&#1201лагер” &#1179аза&#1179 хал&#1179ыны&#1187 &#1241йгілі &#1257нерпазы, арда &#1201лы А&#1179ан серіні&#1187 &#1257міріне арнады. А&#1179ан сері – XIX &#1171асырда&#1171ы &#1179аза&#1179 еліні&#1187 рухани м&#1241дениетіні&#1187 тарихынан елеулі орын алатын белгілі &#1257нер &#1179айраткері. 

“&#1178&#1201лагердегі Батыраш пен &#1178отырашты&#1187 прототипі кім? Оны &#1241лі ешкім білмейді. Ол &#1241лі зерттелмеген ты&#1187 д&#1199ние. &#1178&#1201лагер деген – Алаш. Батыраш пен &#1178отыраш – а&#1179тар мен &#1179ызылдар. Ол &#1241рине к&#1257ркемдік &#1179ана д&#1199ние. Ал оны&#1187 астарында &#1199лкен ма&#1171ына жатыр”, – дейді а&#1179ын. 

Айта кетейік, Alash Media Group холдингі мен ERG компаниясы бірлесіп “Бірге о&#1179имыз” атты жа&#1187а арнайы жобасын баста&#1171ан еді. Б&#1201л жоба аясында т&#1199рлі туындыларды о&#1179у&#1171а дайын эстрада, кино ж&#1241не телевизия ж&#1201лдыздарыны&#1187 &#1179атысуымен теле- ж&#1241не радиоба&#1171дарламалар шы&#1171ады. “Бірге о&#1179имыз” жобасыны&#1187 негізгі ма&#1179саты – &#1179аза&#1179станды&#1179тарды&#1187 жас буыны арасында кітап о&#1179уды насихаттап, &#1179аза&#1179 тіліндегі туындылар&#1171а &#1179ызы&#1171ушылы&#1179ты арттыру. “Бірге о&#1179имыз” арнайы жобасы ERG компаниясыны&#1187 &#1179олдауымен &#1257ткізіліп жатыр.

Сондай-а&#1179, ERG компаниясымен бірге “Талантты балалар”, “Же&#1187імпаздар”, “Батырлар арамызда” жобалары &#1179ол&#1171а алын&#1171ан.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.